top of page
 นโยบายความเป็นส่วนตัว 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัท อินนิแฟตโต้ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล และจะดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้ท่านลูกค้าสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึง ได้ทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการ การทำกิจกรรมการตลาด รวมทั้งการติดต่อ และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การพัฒนาสินค้า การบริการ และการตลาด
          เพื่อให้ท่านได้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษจากบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ท่านจะยังคงได้รับข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า บริการ ส่วนลด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ผ่านช่องทางติดต่อของบริษัทฯ รวมถึง SMS อีเมล ไปรษณีย์ เว็บไซต์ kooteki.com Line Facebook, และช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์อื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ อาจทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและข้อมูลการใช้บริการ ตลอดจนความชอบและความสนใจของท่านเพื่อพัฒนาการขายและการบริการแก่ท่านโดยเฉพาะการติดต่อ

บริษัทฯ อาจทำการติดต่อท่านลูกค้าสมาชิก ณ ร้านค้า หรือผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและนำเสนอเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
 

การสำรวจความพึงพอใจ
          บริษัทฯ อาจทำการติดต่อและขอสัมภาษณ์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่านที่มีต่อสินค้าและบริการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างต่อเนื่อง
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ https://www.kooltekifilm.com/privacypolicy  หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือไม่ประสงค์จะรับสิทธิประโยชน์ข้างต้นอีกต่อไป ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอยกเลิกความยินยอมได้ที่ เว็ปไซต์ https://www.kooltekifilm.com หัวข้อการเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอม หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ call center 02-080 3937  ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:00-20:00 น.

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจให้บริษัท อินนิแฟตโต้ จำกัด ได้บริการท่านตลอดมา และขอยืนยันว่าเราจะคงมุ่งมั่นให้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่านตลอดไป

bottom of page